Disclaimer

Algemene voorwaarden iGlow Media – versie 2 14.1.2013

Overeenkomst en inspanningsverplichting
Artikel 1
1. Bij wederzijdse overeenkomst tussen partijen waarbij te noemen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dient door beiden de overeengekomen opdracht schriftelijk te worden getekend.
2. Bij wederzijdse overeenkomst tussen partijen zoals omschreven in Artikel 1.1 dient de opdrachtgever voorafgaand aan ondertekening van de overeenkomst volledig kennis te hebben genomen van de voorwaarden.
3. Alle door Opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst te vervullen diensten betreffen, tenzij anders overeengekomen, inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal zich inspannen ten behoeve van de Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst. Hij dient naar inzicht en vermogen en overeenkomstig de verplichtingen van optimale dienstverlening uit te voeren.
4. Opdrachtnemer zal, zoveel als in redelijkheid van hem mag worden gevergd, zorg dragen voor continuïteit, samenstelling en uitvoering van de opdracht.
5. Opdrachtgever zal, zoveel als in redelijkheid mag worden gevergd, tijdens de voortgang van de opdracht verantwoording dragen tijdens totstandkoming van de opdracht.

Vergoedingen en facturering
Artikel 2
1. Voor de te verrichten diensten zal de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding, te vermeerderen met omzetbelasting, zijn verschuldigd overeenkomstig de tarieven als opgenomen in de offerte. Deze vergoeding is inclusief alle kosten, zoals reis- en huurkosten en bureaukosten. Tussentijdse prijsverhogingen zijn uitgesloten, Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wederzijds overeengekomen. Facturatie zal plaatsvinden op basis van nacalculatie.
2. Facturatie wordt door Opdrachtnemer na aflevering van de productie ingediend, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever zal de door hem op basis van deze overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer voldoen.
5. De Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden facturen door een accountant op inhoudelijke juistheid te doen controleren.
6. Indien betaling vanuit de Opdrachtgever uitblijft zonder gegronde redenen zal de Opdrachtnemer de betaling claimen middels een incassobureau.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Alle betalingen dienen te geschieden op een door Opdrachtnemer aan te wijzen giro- of bankrekening.

Gebruik van middelen
Artikel 3
1. Gebruik ten aanzien van audiovisuele middelen en/of overige materialen die voor audiovisuele opdrachten bestemd zijn, worden primair bekostigt in de offerte.
2. Huur ten aanzien van audiovisuele middelen en/of overige materialen die voor audiovisuele opdrachten bestemd zijn, worden op grond van huur- en borgkosten bekostigt in de offerte.

Risico’s en derden
Artikel 4
1. Indien er bij diefstal of vermissing op locatie van de Opdrachtgever sprake is van een wijtbaar risico, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever volledig aansprakelijk stellen en kosten (die dekking voor Opdrachtnemer uitsluiten) verhalen op de Opdrachtgever.
2. Indien er bij schade sprake is van opzet of een wijtbaar feit op locatie van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever volledig aansprakelijk stellen en kosten (die dekking voor Opdrachtnemer uitsluiten) verhalen op de Opdrachtgever.
3. Het gebruik van audiovisuele middelen is gedurende de productieperiode toegewezen aan de Opdrachtnemer, tenzij nadrukkelijk in de offerte is uitsloten.
4. Het inhuren van personen is verantwoording van Opdrachtnemer maar sluiten genoemde punten in Artikel 3.1 en 3.2 niet uit. Onder Opdrachtnemer worden ook ingehuurde personen verstaan.

Gebruik van muziek waar auteursrechten op berusten
Artikel 5
1. Distributiekosten voor BUMA/STEMRA ten aanzien van muziek dan wel geluidseffecten voor audiovisuele producties worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Opgave van gebruik is verantwoording van de Opdrachtgever. De distributie kosten worden daarom niet, tenzij nadrukkelijk afgesproken en schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever, in rekening gebracht op de offerte. De synchronisatiekosten worden echter in rekening gebracht bij de Opdrachtnemer.
2. De Opdrachtnemer daarentegen heeft de plicht gebruik van muziek te allen tijde kenbaar te maken aan de Opdrachtgever.
3. Dit artikel is uitgesloten indien er sprake is van eigen composities waar geen auteursrechten op berusten en die voor audiovisuele doeleinden vrij gebruikt mogen worden met toestemming van de uitgever.

Wanprestatie en aansprakelijkheid
Artikel 6
1. Indien één der partijen tekort schiet in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling zal schriftelijk plaatsvinden, waarbij aan de nalatige partij een
redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
2. De partij die tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de vergoeding van de door de andere partij geleden c.q. te lijden schade.
3. Indien een partij schade lijdt door tekortkoming of gebrek in de geleverde opdracht of afspraak, dient deze partij de andere partij uiterlijk binnen veertien dagen na dat moment van kennisneming schriftelijk aansprakelijk te stellen.

Overmacht
Artikel 7
1. Een tekortkoming door één der partijen in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, welke hem niet toerekenbaar is, wordt aangemerkt als overmacht.
2. Bij het beoordelen van een overmachtsituatie of het ontbreken daarvan zullen partijen steeds uitgaan van de redelijkheid en de billijkheid.

Voortijdige beëindiging van de overeenkomst
Artikel 8
1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit dient schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden.
2. Indien blijkt dat voorgang en samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer negatieve gevolgen heeft voor de opdracht, zullen naar redelijkheid en billijkheid onkosten en gecalculeerde uren worden verrekend. Hieronder worden ook huurkosten verstaan.
3. Bij voortijdige beëindiging tussen partijen, waarbij te noemen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dienen beide partijen elkaar schriftelijk in kennis te hebben gesteld.

Geschillen en toepassing recht
Artikel 9
1. Ieder geschil tussen partijen ter zake van deze overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde (kanton)rechter te Zwolle.
2. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aflevering van productie
Artikel 10
1. Zoals tussen beiden overeengekomen, waarbij te noemen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dient de Opdrachtnemer de productie conform getekende offerte, persoonlijk af te leveren aan de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
2. Aflevering van producties middels postverzending wordt op voorhand overlegd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.